Условия за ползване

потребители

Достъпът и / или използването на този уебсайт приписва състоянието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който приема, от посочения достъп и / или използване, Общите Условия за ползване тук отразени. Гореспоменатите Условия ще се прилагат независимо от Общите условия на договора, които в техния случай са задължителни. Използване на портала

https://legalivanov.com/

Той осигурява достъп до множество продукти, информация, услуги или данни (наричани по-долу "съдържанието") в Интернет, принадлежащи на LEGAL IVANOV или на трети страни, до които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорност за използването на портала. Тази отговорност обхваща регистрацията, която е необходима за достъп до определени услуги или съдържание. В този регистър, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще отговаря за предоставянето на достоверна и законна информация. В резултат на тази регистрация, на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъде предоставена парола, за която той ще бъде отговорен, като се ангажира да прави усърдна и поверителна употреба на него. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва по подходящ начин съдържанието и услугите, които ПРАВНОТО ИВАНОВ предлага чрез своя портал и със заявителен, но не ограничаващ, характер, да не ги използва за:

• Участие в незаконни дейности, незаконни или в противоречие с добросъвестността и обществения ред.

• Разпространяване на съдържание или пропаганда на расистки, ксенофобски, незаконни порнографски, извинения на тероризма или нападение срещу правата на човека.

• Нанасяне на щети на физическите и логическите системи на LEGAL IVANOV на неговите доставчици или трети страни, въвеждане или разпространение на компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които могат да причинят гореспоменатите щети;

• Опитайте се да получите достъп и, когато е уместно, да използвате имейл акаунтите на други потребители и да променяте или манипулирате техните съобщения.

LEGAL IVANOV си запазва правото да оттегли всички коментари и коментари, които нарушават зачитането на достойнството на лицето, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, този опит срещу младежта или детството, ред или обществена безопасност или който според него не би бил подходящ за публикуване. Във всеки случай, Tridan SL. няма да носи отговорност, в рамките на ограниченията, определени от закона, за мненията, изразени от потребителите на нейния уебсайт чрез инструмент за участие.

Интелектуална и индустриална собственост

1. Всички отличителни знаци, търговски марки, търговски наименования, съдържание, структура, дизайн и форма на представяне на елементите и всякаква друга информация, която се появява на този уебсайт, са собственост на LEGAL IVANOV самостоятелно или като правоприемник и са защитени от правата. на индустриална и интелектуална собственост.

2. На потребителя е забранено да възпроизвежда, обработва, разпространява, публично съобщава и по принцип всяка друга форма на използване на елементите, посочени в предходния раздел, без изричното упълномощаване на ЛЕГАЛ ИВАНОВ

3. Потребителят се въздържа от използване на средства, които могат да потискат, променят, избегнат или манипулират каквито и да са защитни устройства или системи за сигурност, които могат да бъдат инсталирани и които носят риск или повреда или забраняват уебсайта и / или неговото съдържание.

4. ЮРИДИЧЕСКИ ИВАНОВ не носи отговорност за евентуално неправомерно използване, направено от трети страни на тази уеб страница, нито за информацията, предавана чрез нея на трети лица. Използването на съдържанието, което потребителят може да направи и възможните последици, щети или щети, които могат да възникнат, е отговорност единствено на потребителя. ПРАВЕН ИВАНОВ е изключен за щети от всякакъв характер, причинени на потребителите чрез използването на връзки, директории и инструменти за търсене, които позволяват на потребителите да имат достъп до уебсайтове, принадлежащи на и / или управлявани от трети страни, както и наличието на вируси или други злонамерени кодове в съдържанието, които могат да причинят всякакъв вид щети на компютърната система, електронните документи или файловете на потребителите. LEGAL IVANOV си запазва правото да упражнява правните действия, които смята за подходящи, произтичащи от незаконни употреби от трети страни на съдържанието на нейния уебсайт.

Изключване на гаранциите и отговорността

LEGAL IVANOV не носи отговорност, във всички случаи, за щети от всякакъв вид, които могат да причинят, например: грешки или пропуски в съдържанието, липса на достъпност на портала или предаване на вируси или злонамерени или вредни програми в съдържанието, въпреки че е приел всички необходими технологични мерки, за да го избегне.

модификации

ЮРИДИЧЕСКИ ИВАНОВ. Той си запазва правото да извърши без предизвестие измененията, които смята за подходящи в своя портал, да може да променя, изтрива или добавя както съдържанието и услугите, предоставяни чрез него, така и начина, по който те се представят или намират в техните уебсайт.

звена

В случай, че връзки или хипервръзки са направени към други сайтове от името на домейна,

Интернет, ПРАВЕН ИВАНОВ Вие няма да упражнявате какъвто и да е контрол върху посочените сайтове и съдържание. В никакъв случай LEGAL IVANOV не поема отговорност за съдържанието на който и да е линк, принадлежащ на даден сайт.

info@legalivanov.com                       10/04/2019